Секоја година првата среда во месецот март е ден кога се одбележува денот на IBCLC консултантите за доење.

За сите нови и идни мајки и оние кои сакаат да дознаат повеќе да го појасниме значењето на оваа професија.

Лице со IBCLC сертификат се идентификува како образован и искусен член на здравствениот тим кој се грижи за мајката и детето, со специјализирани вештини во областа на лактација и доење. IBCLC консултантите за доење за да се стекнат со овој меѓународен сертификат полагат ригорозен испит кој ја покажува способноста да се обезбеди сеопфатна поддршка за доење и лактација базирана на знаење.

Најдобра практика

IBCLC се придржуваат до Кодексот на професионално однесување и практика на IBLCE во рамките на опсегот на пракса за IBCLC.

Од IBCLC се бара да ги ажурираат своите знаења и вештини. Тие мора да се сертифицираат на секои 5 години преку континуирана едукација.

IBCLC работат и придонесуваат како членови на здравствениот тим и упатуваат до други соодветни здравствени работници и поддршка во заедницата.

Советниците на IBCLC имаат вештини, знаења и ставови да обезбедат сеопфатна поддршка и едукација за лактацијата и доењето, во секојдневниот живот, како и во посебни прилики, преку хронолошкиот спектар од пред зачнувањето до раното детство.

Улогата на IBCLC советниците за доење

Меѓународно сертифициран консултант за лактација е генерално подготвен да работи во која било средина која обезбедува поддршка и грижа за доењето на мајките, доенчињата, децата, семејствата и заедниците (DHHS, 2011). Институциите кои најчесто вработуваат IBCLC консултанти  се болниците, лекарските ординации и диспанзерите.

IBCLC консултантите исто така се обучени да работат самостојно. Со зголемените докази за здравствените и економските придобивки од доењето за мајките, новороденчињата и нивните заедници, IBCLC се бараат во се повеќе и поразновидни средини (Bartick и Reinhold, 2010, DHHS, 2011). Вработувањето на консултанти на IBCLC во истражувањето, во академските заедници и во владините и невладините здруженија исто така се зголемува (Noel-Weiss и Walters, 2006).

Можеби ќе ви се допадне:   Електрична пумпа за измолзување - Philips Avent - технологија создадена врз основа на физиологија

Оваа способност на IBCLC да имаат повеќе улоги може да се припише на акцентот на надградбата и способноста да бидат флексибилни и ефективни во било кој амбиент (IBLCE, 2011d). IBCLC консултантот за доење има девет улоги:

Застапник

IBCLC е застапник за доилки, доенчиња, деца, семејства и заедници (IBLCE, 2003, 2008; ILCA, 2006). Улогата на советникот на IBCLC е составен дел од функцијата на тимот за здравствена заштита на мајки и деца.

Клинички експерт

Како клинички експерт за доење и хумана лактација, IBCLC консултантот е обучен да ги советува мајките и семејствата за започнувањето, ексклузивноста и времетраењето на доењето и да помага во тешки или високоризични околности. IBCLC ги разбираат и поддржуваат потребите на мајките, доенчињата, децата и другите семејни структури вклучени во постигнувањето на целите на доењето (IBLCE, 2003, 2008; ILCA, 2006).

Соработник

Партнерството е од клучно значење за практиката на IBCLC. Таа работи со мајки, доенчиња, деца, семејства и заедници за да ги задоволи нивните потреби за доење и доење. IBCLC се членови на тимови за здравствена заштита кои се грижат за мајки, доенчиња и деца. IBCLC, исто така, соработува со носителите на одлуки на сите нивоа во различни организации за да имплементираат практични и ефективни интервенции и програми за доење базирани на докази (IBLCE, 2003, 2008; ILCA, 2006).

Едукатор

IBCLC обезбедува ажурирани информации засновани на докази за доењето и лактацијата за да понуди насоки за тоа што да очекуваат и да ги поттикне мајките и семејствата да ги надминат предизвиците при доењето. IBCLC, исто така, обезбедува едукација на колегите и лекарите за науката за лактација и клиничкото управување со доењето. Затоа, IBCLC мора да бидат во тек со напредокот во науката за клиничка лактација преку задолжителна ресертификација (IBLCE, 2003, 2008; ILCA, 2006).

Можеби ќе ви се допадне:   Да се заштитиме од инсектите и непосакуваните последици што следат по нивно каснување!

Помошник

IBCLC се обучени да им помогнат на мајките и семејствата кои дојат во постигнувањето на нивните цели за доење и лактација. IBCLC консултантите учествуваат во развојот на програми и политики кои го поддржуваат доењето и лактацијата.

Истражител

IBCLC консултантите имаат клиничка експертиза и вештини во областа на доењето и лактацијата. Затоа, IBCLC поддржува, насочува и учествува во истражување и практика заснована на докази кои го унапредуваат емпириското знаење за лактацијата (IBLCE, 2003, 2008; ILCA, 2006).

Советник

Клиничката експертиза и практичното искуство на консултантот на IBCLC обезбедува значителен увид во одржливоста на промените во практиката кои влијаат на иницијативите за доење и лактација (IBLCE, 2003, 2008; ILCA, 2006). Во светлината на силните докази во корист на здравствените и економските придобивки од доењето, IBCLC може оправдано да биде примарен советник за институционални или законодавни иницијативи кои влијаат на доењето, мајките кои дојат, семејствата и заедниците кои дојат.

Експерт

IBCLC е здравствен работник со повеќе улоги кои вклучуваат генерализирана поддршка за доење и интегрирана здравствена заштита. Како професионалци, IBCLC се придржуваат до стандардите, етичкиот кодекс и дефинираниот опсег на пракса. Овие прописи ја штитат јавноста и обезбедуваат дека IBCLC обезбедува сигурна грижа. Стандардизацијата на специјализираните знаења и вештини се постигнува преку испит на меѓународно ниво и тенденција кон одобрени или акредитирани програми за високо образование (IBLCE, 2003, 2008; ILCA, 2006).

Промотор

IBCLC е обучен да го промовира доењето, односно да спроведува активности за зголемување на интересот за доење и поддршка на доењето. IBCLC го поддржуваат доењето и лактацијата обезбедувајќи професионална поддршка на мајките на нивното патување наречено доење. Присуството на советник за IBCLC испраќа порака дека околината го поддржува доењето (IBLCE, 2003, 2008; ILCA, 2006). Често, телата за акредитација кои ги поддржуваат институциите погодни за доењето проценуваат дали се достапни советници на IBCLC (Центри за контрола и превенција на болести [CDC], 2011; IBCLC Award for Nursing, 2011; Национално истражување за имунизација, 2010; Национална комисија САД за доење10),.

Можеби ќе ви се допадне:   Дали постои поврзаност помеѓу продукцијата на млеко и менструалниот циклус?

Според последниот извештај на Интернационалниот Борд на консултантите за доење од март 2022 година во светот се сертифицирани 34,069 IBCLC консултанти за доење. Во овој регистар нашата држава има еден сертифициран консултант за доење.

Или накратко IBCLC претставува највисок степен на едукација во областа на доењето и лактацијата!

Доколку имате потреба побарајте IBCLC консултант за доење и имајте успешна доенечка приказна.

Закажи консултација со единствениот IBCLC консултант во Република Северна Македонија на следниот линк: ЗАКАЖИ КОНСУЛТАЦИЈА

Честит ден на IBCLC консултантите за доење!