За нас

Назив Друштво за трговија и услуги ЗДРАВО БЕБЕ – ЦЕНТАР ЗА МАЈКИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Правна форма Д.О.О.Е.Л. ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ НА ЕДНО ЛИЦЕ
Дејност Истражувања и експериментален развој во општествените и хуманитарните науки
ЕДБ 4080019584583
Матичен број 7379323
Жиро сметка 000210073793230127
Депонент банка НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
Адреса ЗЛАТКО ШНАЈДЕР 9А/3
Место СКОПЈЕ-ЦЕНТАР
Телефон 075 260 908

НАПОМЕНА: ЗДРАВО БЕБЕ – ЦЕНТАР ЗА МАЈКИ ДООЕЛ не е ДДВ обврзник.